Học viện Khoa học và Công nghệ

on .

 

 
Trụ sở chính: Tòa nhà Đào tạo và Dịch Vụ- Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Giám đốc: GS.TS. Phan Ngọc Minh
Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Tiến Đạt, PGS.TS. Trần Đại Lâm

 

 

 

1.1.         Chức năng:

-Đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ;

-Nghiên cứu khoa học

1.2.          Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Học viện qua từng giai đoạn, kế hoạch hàng năm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển Viện Hàn lâm và chiến lược phát triển giáo dục của Nhà nước.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại Viện Hàn lâm; phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo với các đơn vị nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị nghiên cứu khoa học thực hiện công tác đào tạo; tận dụng tối đa tiềm lực cán bộ khoa học của các đơn vị nghiên cứu khoa học trong công tác giảng dạy tại Học viện.

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề Học viện được phép đào tạo.

- Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học.

- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo; xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.

- Tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm; xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, đạt chuẩn về trình độ được đào tạo.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người học của Học viện.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm. Thực hiện các đề án về phát triển nguồn nhân lực.

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

- Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Học viện; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

- Tham gia đánh giá và thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các bộ, ngành và địa phương theo quy định hiện hành; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với quy định của pháp luật.

- Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Học viện.

- Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về: đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các hoạt động đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế; về quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Học viện.

- Trao đổi thông tin khoa học; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm. 

- Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Học viện theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

Cơ cấu tổ chức của Học viện gồm:

1. Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện.

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

3. Các đơn vị chức năng: 

-Phòng Tổ chức – Hành chính

-Phòng Kế toán

-Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

-Phòng Hợp tác quốc tế

-Phòng Công tác  học viên

4. Các Khoa và Bộ môn: 

-Khoa Toán học

-Khoa Vật lý 

-Khoa Hoá học

-Khoa Cơ học và Tự động hóa

-Khoa Công nghệ sinh học

-Khoa Khoa học vật liệu và Năng lượng

-Khoa Các khoa học trái đất

-Khoa Khoa học và Công nghệ biển

-Khoa Công nghệ thông tin và Viễn thông

-Khoa Sinh thái tài nguyên và Môi trường

-Khoa Địa lý

-Bộ môn Lý luận chính trị

-Bộ môn Ngoại ngữ

-Bộ môn Tin học

5. Tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học:

-Thư viện

6. Cơ sở của Học viện 

-Cơ sở của Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh

-Cơ sở của Học viện tại Thành phố Nha Trang 

Bản quyền thuộc về Học viện Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 043.791.9977
Email: vanthu@gust-edu.vast.vn
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Học viện Khoa học và Công nghệ".

Breitling